Prawo pracy: Jakie są prawa pracownika w przypadku choroby i zwolnienia lekarskiego

Prawa pracownika w przypadku choroby i zwolnienia lekarskiego

W sytuacji choroby i zwolnienia lekarskiego pracownicy często mają obawy dotyczące przysługujących im praw. Prawa pracownika są jednak jasno określone w kodeksie pracy i powinny być przestrzegane przez pracodawców.

  1. Obowiązki pracowników w przypadku choroby

Pracownik zobowiązany jest do powiadomienia pracodawcy o swojej chorobie niezwłocznie, a w przypadku chorób zakaźnych – nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu uzyskania informacji o chorobie. Choroba musi zostać potwierdzona przez lekarza, a pracownik musi dostarczyć zaświadczenie lekarskie do pracodawcy w terminie do trzech dni od rozpoczęcia choroby. W przypadku przedłużenia choroby, pracownik musi przekazać pracodawcy kolejne zaświadczenie lekarskie.

  1. Przysługujące pracownikowi świadczenia

W przypadku choroby pracownikowi przysługuje wynagrodzenie chorobowe, które wynosi 80% podstawy wymiaru wynagrodzenia za czas choroby nie dłuższy niż 33 dni w ciągu roku kalendarzowego. Pracownik, który jest chorobowo stale niezdolny do pracy, może ubiegać się o zasiłek chorobowy finansowany przez ZUS. Zasiłek chorobowy przysługuje po 33 dniach niezdolności do pracy i wynosi 80% podstawy wymiaru wynagrodzenia.

  1. Zwolnienie lekarskie

Pracownik może otrzymać zwolnienie lekarskie na okres niezdolności do pracy. Zwolnienie lekarskie wydaje lekarz i musi ono być wystawione w zgodzie z kodeksem pracy. Pracodawca jest zobowiązany do zwolnienia pracownika na czas jego niezdolności do pracy, a zasiłek chorobowy lub wynagrodzenie chorobowe powinno być wypłacane przez pracodawcę.

  1. Przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę w przypadku choroby

Pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę jedynie z ważnych powodów. W przypadku choroby pracownika, wypowiedzenie umowy nie jest uzasadnione, chyba że niezdolność do pracy trwa dłużej niż 182 dni w ciągu roku kalendarzowego. Wówczas pracownik może zostać zwolniony z pracy za wypowiedzeniem z te przyczyny.

  1. Wnioskowanie o zwolnienie lekarskie i zasiłek chorobowy

Pracownik ma prawo wnioskować o zwolnienie lekarskie i zasiłek chorobowy w przypadku choroby i niezdolności do pracy. W przypadku zwolnienia lekarskiego lub zasiłku chorobowego, ważne jest dostarczenie dokumentacji medycznej i zaświadczenia lekarskiego. W przypadku odmowy wypłaty zasiłku chorobowego, pracownik może wnioskować o rozpatrzenie odwołania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.