Czym zajmuje się rzecznik patentowy?

Rzecznik patentowy to prawnik lub inżynier, który pracuje w kancelarii patentowej świadcząc pomoc prawną oraz techniczną w sprawach dotyczących prawa własności przemysłowej, a także w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji. Prawo własności przemysłowej dotyczy wszelkie wzory użytkowe, przemysłowe, wynalazki oraz znaki towarowe.

Europejski rzecznik patentowy może pełnić rolę pełnomocnika, który zastępuje klienta w postępowaniach zmierzających ku uzyskaniu ochrony przed Europejskim Urzędem Patentowym (zwanym EPO). Może też reprezentować klienta przed polskim Urzędem Patentowym, urzędami patentowymi na całym świecie (przy pomocy swoich partnerów), jak również przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (tak zwany EUIPO).

Rola rzecznika patentowego jest zatem wielka. W sprawach dotyczących własności przemysłowej staje się adwokatem i radcą prawnym. Najpopularniejszymi sprawami rzeczników patentowych są zgłoszenia różnych wzorów użytkowych i przemysłowych, znaków towarowych, a także wynalazków.

Wsparcie rzecznika patentowego okazuje się nieocenione zwłaszcza w procesach rejestracji dóbr intelektualnych, takich jak logo firmy czy też jej nazwa. Do zadań rzecznika należy przede wszystkim sprawdzenie szansy na zarejestrowanie danej własności. Może się bowiem okazać, że mogłoby to naruszać prawa osoby trzeciej.

Rzecznik odpowiada również za przygotowanie wszystkich potrzebnych do zgłoszenia dokumentów, poprawne wypełnienie wniosków, a także reprezentowanie klienta przed Urzędem Patentowym. Pamięta o wszelkich terminach, prowadzi korespondencję z urzędem, a także pomaga w przypadku spraw spornych. Nawet po efektywnym zakończeniu zgłoszenia rzecznik pilnuje przedłużania terminów ochrony, a do tego monitoruje projekt, aby nikt nie naruszał praw jego klienta do zachowania wyłączności.

Doświadczenie rzecznika patentowego to znakomity sposób na to, aby uniknąć błędów i wydłużania czasu postępowania. Współpraca z rzecznikiem pomoże też uniknąć dodatkowych kosztów.