Prawo pracy: Jakie są prawa pracownika w przypadku wypadku przy pracy i trwałego uszczerbku na zdrowiu

Prawo pracy: Jakie są prawa pracownika w przypadku wypadku przy pracy i trwałego uszczerbku na zdrowiu

I. Wstęp
Praca wiąże się z ryzykiem zachorowania lub wypadku. Dzieje się tak niestety w każdym sektorze zawodowym. Dla pracowników narażonych na ciężkie warunki, jak np. budowa, przemysł, transport czy rolnictwo, ryzyko wypadku przy pracy jest wyższe.

II. Prawa pracowników
W Polsce istnieją konkretnie określone regulacje prawne dotyczące sytuacji, w której pracownik doznał wypadku przy pracy. W cięższych przypadkach, kiedy wypadek zakończył się trwałym uszczerbkiem na zdrowiu, przysługuje pracownikowi odszkodowanie od pracodawcy. Osobom, które zaczną mieć problemy zdrowotne, np. trudności w poruszaniu się, oddechu czy niepełnosprawność, przysługuje także renta.

III. Procedura dochodzenia do odszkodowania i renty
Aby móc dochodzić swojego odszkodowania i renty, pracownik powinien zgłosić szkodę do pracodawcy. Przeważnie ma na to 7 dni od dnia wypadku, jednakże w przypadkach, w których obrażenia są poważne, termin jest dłuższy. Należy sporządzić protokół wypadku i oceny ryzyka pracy. Wiele firm ma osoby, które specjalizują się w tych procedurach. należy wtedy poinformować swojego przełożonego lub działu ds. bezpieczeństwa pracy.

IV. Prawa pracowników po uzyskaniu odszkodowania i renty
Gdy pracownik uzyska już odszkodowanie i rentę, powinien wiedzieć, że ma ono charakter dożywotni. Ciężar utrzymania osoby z trwałym uszczerbkiem spada, zatem, na pracodawcę, który zobowiązany jest do wypłacania renty przez cały czas trwania dożywotniego uszczerbku. Pracownik w przypadku uszczerbku zostaje także objęty opieką lekarską ze strony Państwowej Inspekcji Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Narodowego Funduszu Zdrowia.

V. Podsumowanie
Pracodawcy zobowiązani są do zapewnienia bezpieczeństwa swoim pracownikom oraz przestrzegania przepisów prawa pracy. W przypadku wypadku przy pracy, pracownik ma prawo do odszkodowania i renty. Ważne jest jednak, aby należycie przestrzegać procedur oraz zgłaszać szkodę w określonym czasie.