Prawo ochrony danych osobowych: Jakie są zasady przetwarzania danych osobowych przez podmioty publiczne i prywatne

W obecnych czasach przetwarzanie danych osobowych to codzienność. Zarówno podmioty prywatne, jak i publiczne prowadzą różnego rodzaju działania, które wymagają gromadzenia i przetwarzania danych np. w celach reklamowych, badawczych czy administracyjnych. Jednakże przechowywanie informacji osobowych staje się coraz bardziej ryzykowne dla osób, których te dane dotyczą. Właśnie dlatego obowiązuje prawo ochrony danych osobowych regulujące zasady przetwarzania tychże informacji przez podmioty publiczne i prywatne. W tym artykule przedstawimy najważniejsze zasady, których przestrzeganie zapewnia bezpieczeństwo osobiste wszystkich obywateli.

 1. Podstawowe pojęcia
  Aby prawidłowo zrozumieć temat ochrony danych osobowych, warto omówić podstawowe pojęcia, takie jak:
 • dane osobowe – to informacje o osobie fizycznej, które pozwalają na jej zidentyfikowanie np. imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, numer dowodu osobistego, adres e-mail, numer telefonu;
 • administrator danych – to podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna), który przetwarza dane osobowe;
 • podmiot danych – to osoba fizyczna, której dane dotyczą;
 • przetwarzanie danych – to każda operacja wykonywana na danych, od zbierania po kasowanie;
 • cel przetwarzania – to określony cel, dla którego przetwarzane są dane.
 1. Podmioty publiczne
  Podmioty publiczne, takie jak np. urzędy, instytucje państwowe, są zobowiązane do szczególnego przestrzegania zasad ochrony danych osobowych. Wszystkie informacje, które przekazujemy w ciągu kontaktu z urzędem, powinny być gromadzone i przetwarzane wyłącznie w celach prawem określonych, a także muszą być zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem. Przepisy regulujące ochronę danych osobowych nakładają na podmioty publiczne obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych. Inspektor ten odpowiada za przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych oraz wsparcia procesu ich wdrożenia.

 2. Podmioty prywatne
  W przypadku podmiotów prywatnych różne instytucje oraz przedsiębiorstwa mają obowiązek przestrzegania tych samych zasad, co podmioty publiczne. Niezależnie od branży, w której działają, przedsiębiorcy muszą pamiętać o tym, że każda osoba, której dotyczą przetwarzane przez nie dane, ma prawo do ochrony swojego wizerunku, dobrego imienia i prywatności. W przypadku gromadzenia danych w celach reklamowych czy badawczych, przedsiębiorstwa muszą uzyskać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Dodatkowo, każdy podmiot prywatny powinien wyznaczyć swojego inspektora ochrony danych.

 3. Bezpieczeństwo danych
  Bezpieczeństwo danych osobowych jest kluczowe dla procesu ich przetwarzania. Zarówno podmioty publiczne, jak i prywatne, muszą dbać o to, aby dane osobowe były odpowiednio zabezpieczone przed nieautoryzowanym dostępem. Bezpieczeństwo danych jest ściśle powiązane z bezpieczeństwem technicznym, należy więc pamiętać o regularnym przeprowadzaniu audytów oraz uaktualnianiu systemów zabezpieczeń.

 4. Kary finansowe
  Niezastosowanie się przez podmioty publiczne oraz prywatne do przepisów o ochronie danych osobowych może skutkować nałożeniem na nie kar finansowych. Wysokość kary jest uzależniona od ciężkości przewinienia. W przypadku nieprzestrzegania zasad regulujących ochronę danych osobowych, podmioty mogą zostać ukarane kwotami wynoszącymi od tysięcy do milionów złotych.

Podsumowując, ochrona danych osobowych to nieodłączny element dzisiejszej cywilizacji informacyjnej. Zgodnie z prawem, zarówno podmioty publiczne, jak i podmioty prywatne, są obowiązane do przestrzegania zasad regulujących przetwarzanie danych. Działania na rzecz ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych powinny być priorytetem dla każdego podmiotu.