Umowa najmu: Prawa i obowiązki najemcy

Umowa najmu: Prawa i obowiązki najemcy

Wynajem mieszkania czy domu to jedna z najpopularniejszych form zamieszkania na świecie. W Polsce obowiązują ściśle określone przepisy dotyczące zawierania umów najmu. Najemcy dysponują określonymi prawami, ale również są zobowiązani do określonych obowiązków.

 1. Prawa najemcy
  Najemca ma prawo do mieszkania w lokalu zgodnie z zawartą umową najmu. Ma prawo do wykonywania działań niezbędnych do korzystania z lokalu, a także do korzystania z usług związanych z jego eksploatacją. Co więcej, najemca może bez zgody właściciela zmieniać wystrój wnętrza, jednakże musi zadbać o jego zachowanie oraz wykonać ewentualne naprawy. Najemcy przysługuje również prawo do zaproszania gości i osób zamieszkujących razem z nim, o ile nie przyczyniają się do naruszenia spokoju i porządku w budynku.

 2. Obowiązki najemcy
  Najemcy odpowiada za pozostawienie mieszkania w stanie niepogorszonym w stosunku do momentu objęcia go do użytkowania. Obowiązany jest do dbania o utrzymanie lokalu w należytym stanie, co oznacza m.in. dokonywanie bieżących napraw i konserwacji, a także utrzymywanie czystości wewnątrz i na zewnątrz mieszkania. Właściciel lokalu może również wymagać od najemcy przeprowadzenia badań technicznych dotyczących stanu instalacji i urządzeń sanitarnej, ppoż oraz gazowej.

 3. Wynajem na czas określony i bezterminowy
  Wynajem mieszkania może być zawierany na czas określony lub bezterminowy. W przypadku pierwszej opcji, umowa wygasa przy upływie określonego czasu lub w momencie realizacji ustalonych w umowie warunków, np. po zakończeniu studiów. W przypadku wynajmu bezterminowego, umowa nie ma określonego terminu zakończenia i może trwać przez wiele lat. Jednakże, właściciel lokalu może wypowiedzieć umowę w przypadku niedotrzymania przez najemcę postanowień umownych.

 4. Zmiana warunków umowy najmu
  Czasami zdarza się, że najemca chce wprowadzić zmiany w warunkach umowy najmu, np. wynegocjować niższą cenę czynszu. W takiej sytuacji, należy poprosić właściciela o ustalenie nowych warunków i podpisanie aneksu do umowy najmu. W sytuacji braku porozumienia między stronami, nie ma możliwości wprowadzenia zmian w warunkach umowy.

 5. Ochrona praw najemcy
  Ustawodawca przewidział szereg przepisów mających na celu ochronę praw najemcy. Właściciel nie może wypowiedzieć umowy bez podania uzasadnienia i informowania o tym najemcy z odpowiednim wyprzedzeniem. Ponadto, trudności związane z nieuregulowaniem kwestii związanych z najmem, np. niewykonanie zobowiązań przez właściciela, cechują się łatwością doprowadzenia do procedur sądowych, których celem jest ochrona praw najemcy.

Podsumowanie
Zarówno najemcy, jak i właścicieli lokali muszą przestrzegać określonych praw i obowiązków związanych z wynajmem mieszkań. Właścicielowie mają obowiązek utrzymywania mieszkań w należytym stanie, co pozwala najemcom na korzystanie z pełnego zakresu praw. W razie niewłaściwego zachowania ze strony właściciela lokalu, najemcy mają możliwość ubiegania się o ochronę swoich praw przed sądem.