Prawo pracy: Jakie są prawa pracownika w przypadku wypadku przy pracy i trwałego uszczerbku na zdrowiu

Wypadki przy pracy to nie tylko koszmar dla pracownika, ale także dla pracodawcy, który jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpiecznych warunków pracy. Jednak, jeśli dojdzie do wypadku, pracownik może oczekiwać od pracodawcy wsparcia i przysługujących mu praw. W tym artykule omówimy, jakie prawa przysługują pracownikowi w przypadku wypadku przy pracy i trwałego uszczerbku na zdrowiu.

 1. Zgłoszenie wypadku i załatwienia formalności
  Przede wszystkim, jeśli dojdzie do wypadku, pracownik powinien niezwłocznie zgłosić wypadkowi swojemu przełożonemu lub innej osobie odpowiedzialnej w firmie za bezpieczeństwo i higienę pracy. Pracodawca jest zobowiązany do sporządzenia protokołu wypadku, a także do złożenia zawiadomienia o wypadku do Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS.

 2. Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy
  Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie chorobowe za czas niezdolności do pracy na zasadach i w wysokości określonych w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego z tytułu choroby i macierzyństwa. Jeśli pracownik był ubezpieczony w ZUS, to wynagrodzenie chorobowe powinno wynosić 80% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego od 31 dnia niezdolności do pracy do momentu powrotu do pracy.

 3. Odszkodowanie i renta z tytułu uszczerbku na zdrowiu
  Jeśli w wyniku wypadku pracownik doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu, przysługuje mu odszkodowanie lub renta z tytułu wypadku przy pracy. Odszkodowanie może wynieść nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych, a renta zależy od stopnia uszkodzenia organizmu. W przypadku całkowitej niezdolności do pracy, renta wynosi 75% podstawy wymiaru renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

 4. Wsparcie rehabilitacji
  Pracownik, który doznał wypadku przy pracy, ma prawo do rehabilitacji, której koszty pokrywa ubezpieczyciel pracodawcy. Rehabilitacja ma za zadanie przywrócenie pracownikowi sprawności fizycznej oraz umożliwienie powrotu do pracy lub walki o jej przyznanie.

 5. Zatrudnienie na zmienionych warunkach
  Jeśli pracownik nie może już wykonywać swojej dotychczasowej pracy z powodu uszczerbku na zdrowiu, pracodawca powinien zaproponować mu zatrudnienie na zmienionych warunkach. Zmiana ta może dotyczyć innego stanowiska, a także zmiany przeznaczenia pomieszczeń, w których pracownik będzie wykonywał swoje obowiązki.

Wszystkie te prawa i świadczenia wynikają z ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz Kodeksu cywilnego. Pracownik powinien pamiętać o swoich prawach i zawsze domagać się ich przestrzegania przez pracodawcę. Jednocześnie jednak, warto starać się o zachowanie dobrych relacji z pracodawcą i współpracę w procesie rehabilitacji i przystosowania do zmienionych warunków pracy.