Przedłużanie karty pobytu w Polsce – krok po kroku

Kończy się termin Twojej karty pobytu w Polsce i zastanawiasz się, jak należy ją przedłużyć? Jeśli posiadasz zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub zgodę na pobyt ze względów humanitarnych w Polsce, masz obowiązek uzyskania kolejnej karty pobytu przed upływem ważności dotychczasowej. Procedura ta obejmuje szereg kroków, które warto zrozumieć, by uniknąć nieprzyjemności związanych z utratą legalnego statusu pobytowego.

Kto może ubiegać się o kolejną kartę pobytu?

Przedłużenie karty pobytu w Polsce – a w zasadzie uzyskanie kolejnej – to procedura dla cudzoziemców posiadających zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych. Obejmuje to osoby, którym udzielono pobytu na czas nieoznaczony.

Zezwolenie na pobyt stały jest ważne przez 10 lat od wydania, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej – przez 5 lat, a zgoda na pobyt ze względów humanitarnych – przez 2 lata. Po tym czasie należy przedłużyć swoją kartę pobytu. 

Jak złożyć wniosek o kolejną kartę pobytu?

Podstawowym krokiem potrzebnym do uzyskania kolejnej karty pobytu w Polsce jest złożenie wniosku na odpowiednim formularzu – dokument o tytule ,,WNIOSEK O WYDANIE / WYMIANĘ KARTY POBYTU”. To długi, ale dobrze opisany w czterech językach dokument (po polsku, angielsku, francusku i rosyjsku), który należy wypełnić swoimi danymi osobowymi. W zależności od miejsca zamieszkania, należy stawić się do miejscowego Urzędu Wojewódzkiego wraz z kompletem dokumentów. 

Wymagane dokumenty

Podczas składania wniosku o wydanie kolejnej karty pobytu, konieczne jest przedstawienie wypełnionego formularza, kserokopii ważnego dokumentu podróży, dwóch aktualnych fotografii, dokumentów potwierdzających dane podane we wniosku oraz potwierdzenia zameldowania. Organ właściwy do przedłużenia karty pobytu pobiera także odciski linii papilarnych od cudzoziemca, który składa wniosek. Ta procedura dotyczy tylko osób powyżej 6 roku życia.

Co ważne, brak któregokolwiek wymaganego dokumentu skutkuje wezwaniem do uzupełnienia dokumentacji w terminie 7 dni od doręczenia wezwania, w przeciwnym razie wniosek może pozostać bez rozpoznania.

Odbiór karty pobytu

Ostatecznym etapem jest osobiste odebranie karty pobytu. W przypadku osób małoletnich, które nie ukończyły 13. roku życia, kartę pobytu odbiera ich przedstawiciel ustawowy lub kurator. Małoletni, którzy ukończyli 13 lat, muszą osobiście stawić się w celu weryfikacji odcisków linii papilarnych oraz złożenia podpisu potwierdzającego odbiór karty.

Opłata za wydanie kolejnej karty pobytu

Za wydanie kolejnej karty pobytu pobierana jest opłata w wysokości 100 zł. Ulga w opłacie przysługuje niektórym grupom, takim jak osoby w trudnej sytuacji materialnej, młodzież ucząca się w szkole ponadgimnazjalnej czy na szczeblu wyższym, oraz małoletni poniżej 16. roku życia w dniu złożenia wniosku. W tych przypadkach ulga wynosi 50% opłaty. Warto dodać, że opłaty nie są pobierane, gdy wydany lub wymieniony dokument zawierał wady techniczne. Dołączenie potwierdzenia opłaty już przy składaniu wniosku ułatwia proces odbioru karty pobytu.

Podsumowanie

Proces przedłużenia karty pobytu w Polsce jest skomplikowany, ale z należytą starannością i zrozumieniem poszczególnych etapów można go skutecznie przejść, unikając nieprzyjemnych konsekwencji związanych z utratą legalnego statusu pobytowego. Właściwe przygotowanie i dostarczenie wszystkich wymaganych dokumentów to najważniejsze elementy potrzebne do pomyślnego zakończenia tej procedury. W razie problemów na którymkolwiek z etapów, warto zwrócić się o pomoc do firmy, która zajmuje się profesjonalnym doradztwem cudzoziemcom w sprawach związanych z legalizacją pobytu w Polsce.