Prawo spadkowe: Co warto wiedzieć o dziedziczeniu

Prawo spadkowe: Co warto wiedzieć o dziedziczeniu

Dziedziczenie to proces, w którym osoba po zmarłym otrzymuje jego majątek. W prawie polskim dziedziczenie jest uregulowane Kodeksem cywilnym. Co warto wiedzieć o dziedziczeniu i których zasad należy przestrzegać?

 1. Dział spadku i spadkobiercy
  Dział spadku to proces, w którym spadkobiercy dzielą między sobą majątek pozostawiony przez zmarłego. W Polsce dziedziczenie jest dziedziczeniem ustawowym, co oznacza, że jeśli zmarły nie pozostawił testamentu, majątek przypada mu spadkobiercom ustawowym. Są to przede wszystkim krewni zmarłego. Przy dziedziczeniu ważna jest dziedziczna kolejność, która określa, kto i w jakiej kolejności dziedziczy po zmarłym.

 2. Testament
  Testament to dokument, w którym zmarły określa, co ma się stać z jego majątkiem po jego śmierci. Może on przekazać swój majątek w całości lub jego część konkretnym osobom, które nie są spadkobiercami ustawowymi. Wyjątkiem są jednak przypadki, w których testament zawiera postanowienia sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami. W takim przypadku taki zapis jest nieważny.

 3. Podział spadku
  Podział spadku może odbyć się na zasadzie ugody między spadkobiercami lub przez orzeczenie sądu. W celu podziału spadku spadkobiercy muszą poprosić o wydanie aktu poświadczenia dziedziczenia, w którym określona jest dziedziczna kolejność oraz wynika, ile każdy z nich ma otrzymać majątku po zmarłym. Jeśli jednak nie dojdzie do porozumienia co do podziału majątku, spadkobiercy mogą dochodzić swoich praw w sądzie.

 4. Odpowiedzialność za długi zmarłego
  Każdy spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi zmarłego. Oznacza to, że jeśli długi przewyższają wartość spadku, każdy spadkobierca będzie musiał spłacić część długu proporcjonalną do swojego udziału w dziedziczonej części majątku. Jeśli natomiast długi zmarłego przekraczają wartość całego spadku, spadkobiercy mogą zrzec się spadku, a w konsekwencji nie będą musieli ponosić odpowiedzialności za długi zmarłego.

 5. Testament a zachowek
  Zachowek to część majątku, którą zmarły przekazuje najbliższym spadkobiercom ustawowym, mimo że w testamencie zapisał swój majątek innym osobom lub organizacjom. Zachowek obniża wartość majątku przekazywanego zgodnie z wolą zmarłego. Wysokość zachowku zależy od stopnia pokrewieństwa spadkobiercy do zmarłego. Większość spadkobierców ma prawo do zachowku, a tylko nieliczni są wyłączeni z tego prawa.

Podsumowanie
Dziedziczenie to ważny proces, który określa, komu przypada majątek zmarłego. Warto pamiętać, żeby dokładnie zapoznać się z dziedziczną kolejnością oraz z przepisami dotyczącymi testamentów, gdyż niewłaściwie opisany testament może zostać uznany za nieważny. Ważne jest również, żeby wiedzieć, że spadkobiercy ponoszą odpowiedzialność za długi zmarłego oraz że zachowek może wpłynąć na podział spadku.