Podział majątku po rozwodzie – praktyczne wskazówki

Podział majątku po rozwodzie – praktyczne wskazówki

Po rozwodzie często dochodzi do sporów dotyczących podziału majątku. Aby uniknąć problemów i nieporozumień, warto poznać praktyczne wskazówki dotyczące podziału majątku po rozwodzie.

 1. Wspólny majątek a majątek osobisty – jak dokonać podziału?
  Przy podziale majątku po rozwodzie należy wcześniej określić, który majątek jest wspólny, a który osobisty. Wspólnym majątkiem są te dobra, które zostały nabyte w trakcie trwania małżeństwa. Natomiast majątkiem osobistym są te dobra, które każde z małżonków posiada przed zawarciem małżeństwa lub nabył w trakcie małżeństwa w wyniku dziedziczenia lub darowizny.

 2. Jak dokonać podziału majątku?
  Podział majątku można przeprowadzić na wiele sposobów. Jednym z nich jest dobrowolna umowa między małżonkami, która może być zawarta przed notariuszem. Drugim sposobem jest podział na drodze sądowej. Należy wtedy złożyć pozew rozwodowy i wniosek o podział majątku wraz z określeniem stanu majątkowego. Przy podziale majątku sąd bierze pod uwagę indywidualne sytuacje małżonków, ich wkład w wspólny majątek oraz okoliczności rozwodu.

 3. Co z nieruchomościami i długami?
  Przy podziale majątku należy uwzględnić nieruchomości, a także zadłużenie. Nieruchomości można podzielić na dwa sposoby: poprzez sprzedaż i podział uzyskanej sumy lub podział nieruchomości w naturze. Jeśli w trakcie małżeństwa zgromadzono długi, to należy je również podzielić. W tym przypadku warto skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego.

 4. Co z umową przedmałżeńską?
  Jeśli przed zawarciem małżeństwa została sporządzona umowa przedmałżeńska, to przy podziale majątku należy się nią kierować. Umowa przedmałżeńska może określać, które dobra są wspólne, a które osobiste, a także jak ma zostać przeprowadzony podział majątku w przypadku rozwodu.

 5. Jakie koszty są związane z podziałem majątku?
  Koszty podziału majątku zależą od wybranej formy. Jeśli decydujemy się na dobrowolną umowę, to należy uiścić opłatę notarialną. Natomiast w przypadku podziału na drodze sądowej koszty sądowe pokrywa strona przegrywająca. Należy jednak liczyć się z kosztami związanymi z doradztwem prawnym i ewentualnym procesem spornym.

Podsumowując, podział majątku po rozwodzie może być długim i trudnym procesem, zwłaszcza gdy nie uda się osiągnąć porozumienia. Dlatego warto wcześniej zastanowić się nad kwestiami majątkowymi, a w razie potrzeby skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego.