Prawa pracownika a umowa o pracę a umowa zlecenie – różnice i konsekwencje

W dzisiejszych czasach na rynku pracy coraz częściej występują umowy o pracę oraz umowy zlecenia. To właśnie z nimi związane są różnice, na które trzeba zwrócić uwagę. W niniejszym artykule omówimy prawa pracownika oraz różnice między umową o pracę, a umową zlecenie.

 1. Co to jest umowa o pracę?

Umowa o pracę jest najczęściej występującą formą zatrudnienia. Podstawowa różnica między umową o pracę, a umową zleceniem polega na tym, że umowa o pracę jest umową ciągłą, a umowa zlecenie jest umową okresową. Umowa o pracę reguluje relację pracownika z pracodawcą oraz określa podstawowe warunki zatrudnienia, takie jak wynagrodzenie, wymiar czasu pracy, okres wypowiedzenia, jak również termin i sposób wypłacania wynagrodzenia za pracę.

 1. Czym jest umowa zlecenie?

Umowa zlecenie jest umową pomiędzy dwiema stronami, w której jedna osoba (zleceniodawca) zleca drugiej osobie (zleceniobiorcy) wykonanie określonych prac. Umowa ta nie reguluje stosunku pracy, lecz ściśle określa zakres wykonywanej pracy, wynagrodzenie, termin wykonania zadania oraz sposób rozliczenia ze zleceniodawcą.

 1. Różnice między umową o pracę a umową zlecenie.

Najważniejsze różnice między umową o pracę, a umową zlecenie to:

 • Charakter umowy: umowa o pracę to umowa ciągła, umowa zlecenie to umowa okresowa.
 • Status zatrudnienia: zatrudnienie na podstawie umowy o pracę to zatrudnienie na stałe, a umowa zlecenie dotyczy zatrudnienia tymczasowego.
 • Wysokość wynagrodzenia: wynagrodzenie za pracę na podstawie umowy o pracę zazwyczaj jest wyższe niż wynagrodzenie za pracę na podstawie umowy zlecenia.
 • Świadczenia pracownicze: na podstawie umowy o pracę pracownikowi przysługuje szereg świadczeń, takich jak: wynagrodzenie za urlop, wynagrodzenie za przepracowane święta, zwrot kosztów dojazdu, czy świadczenia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. W przypadku umowy zlecenia powyższych świadczeń nie przysługuje.
 • Zabezpieczenie socjalne: na podstawie umowy o pracę pracownik ma zapewnione zabezpieczenie socjalne, w postaci składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i emerytalne. W przypadku umowy zlecenia osoby zatrudnione są zazwyczaj objęte jedynie składkami na ubezpieczenie zdrowotne.
 • Odpowiedzialność za błędy: w przypadku umowy o pracę pracownik ponosi odpowiedzialność za błędy popełnione w pracy, ale może liczyć na wsparcie pracodawcy w rozwiązaniu ewentualnych problemów. W przypadku umowy zlecenia zleceniodawca nie ponosi takiej odpowiedzialności, a zleceniobiorca musi poradzić sobie z problemami samodzielnie.
 1. Konsekwencje zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia.

Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę mają zapewnione większe prawa pracownicze, takie jak urlop wypoczynkowy, wynagrodzenie za czas choroby oraz składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i emerytalne. Natomiast osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia mogą liczyć na elastyczność związana z wykonywaniem pracy oraz tytułową większą niezależność. Jednak, w przypadku braku umówionych zabezpieczeń socjalnych, osoby te mogą mieć mniejsze poczucie bezpieczeństwa finansowego.

 1. Podsumowanie.

Umowa o pracę i umowa zlecenie to dwie różne formy zatrudnienia, które mają większe lub mniejsze konsekwencje dla pracownika. Wybór między nimi powinien być zawsze uzależniony od indywidualnych potrzeb, umiejętności i oczekiwań zatrudnionego, jak również od potrzeb pracodawcy. Ważne jest, aby przed podpisaniem umowy dokładnie przemyśleć wszystkie kwestie z nią związane.